IECC

Job placement for healthcare professionals.

IECC

Employment Based Visa

IECC Global ให้บริการสนับสนุนด้านวีซ่าและบริการจัดหางานที่หลากหลายสำหรับวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครนิวยอร์กและมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ ในเอเชีย ปัจจุบัน IECC ได้ให้การบริการด้านการอพยพย้านถิ่นฐานที่โดดเด่นและมีความน่าเชื่อถือแก่ผู้สมัครของเรา โดยจัดหางานให้แก่บุคคลากรมาแล้วกว่า 500 ราย

Skilled worker positions require at least two years of experience or training in the respective field. Candidates will be supported by a suitable employer from companies associated with the professional field in the United States, make an employment agreement, and eventually acquire a green card. In the skilled workers category, Registered Nurses and Physical Therapists are included in “Schedule A” and are in the deficient job classification due to retirement of baby boomers and so on. The United States Department of Labor(DOL) has allocated Registered Nurses and Physical Therapists to the special care that does not require Labor Certification(LC).

 • ประเภทของวีซ่า

  ประเภทของวีซ่า: วีซ่าทำงานแบบชั่วคราว (EB-3)

 • ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ

  เวลาในการดำเนินการโดยประมาณ: 14 เดือน (ปกติ) / 8 เดือน (พิเศษ) เพื่อให้ได้กรีนการ์ด

 • พื้นที่ทำงานที่ตั้งใจไว้

  พื้นที่ในการทำงานที่มุ่งหวัง: ส่วนใหญ่อยู่นครนิวยอร์ก รวมถึงรัฐอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

Immigration Process

 • step 01

  Skype Interview

 • step 02

  Documents preparation

 • step 03

  Immigration
  Petition (I-140)

 • step 04

  Immigration Visa
  Application (DS-260)

 • step 05

  Embassy Interview

 • step 06

  Arrival in the U.S.

 • step 07

  Hospital Interview

 • step 08

  Green Card

Eligible professions

พยาบาลวิชาชีพ:

U.S. Immigration for Registered Nurses

พยาบาลวิชาชีพมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเริ่มทำงานเป็นพยาบาลได้ทันทีที่มาถึงสหรัฐอเมริกา เนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนการอพยพย้ายถิ่นฐานโดยใช้วิชาชีพ ใบอนุญาต และประสบการณ์ในการทำงานเป็นพยาบาลของตน
พยาบาลวิชาชีพเริ่มสร้างประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งพยาบาลในนิวยอร์ก ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในเขตตัวเมือง จึงมีโอกาสมากมายที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเอง เช่น มีสถาบันการศึกษามากมายที่เป็นทางเลือกเมื่อพยายามเข้าร่วมหลักสูตร MSN ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้รับการคุ้มครองจากนายจ้างจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานในโรงพยาบาลด้วย

APPLY

UAS RN:

U.S. Immigration for Uniform Assessment System Nurse

IECC มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินสถานะสุขภาพ จุดแข็ง ความต้องการการดูแล และ ความพึงพอใจของผู้ป่วยโดยใช้ระบบ Uniform Assessment System for New York (UAS-NY) และการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่น ๆ ตามระบบการดูแลระยะยาว (Manage Long Term Care Plan) แนะแนวทางในการพัฒนาแผน Person Centered Service Plan โดยประสานงานกับทีมบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย/ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Care Management/Interdisciplinary Care Team) ช่วยปรับปรุงการประสานงานในการดูแลและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบบริการ ให้ความมั่นใจกับสมาชิก/ผู้เข้าร่วมให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างถูกที่ถูกเวลา

APPLY

Physical Therapist

U.S. Immigration for Physical Therapist

นักกายภาพบำบัดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานเป็น PT ทันทีที่มาถึงสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนการอพยพย้านถิ่นฐานโดยใช้วิชาชีพของตน ในสหรัฐอเมริกา นักกายภาพบำบัดได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คล้ายคลึงกับที่แพทย์ได้รับ และมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับสูง สำนักสถิติแห่งสหรัฐอเมริกาคาดว่ากายภาพบำบัดจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่ความต้องการในระดับสูงและมีความยั่งยืนทางอาชีพ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน PT

APPLY

ติดต่อเรา

IECC มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาบุคคลากรทางการแพทย์ชาวต่างชาติ ให้ได้รับตำแหน่งจ้างงานเป็นการถาวร และจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาในสหรัฐอเมริกา กรุณาอัพโหลดประวัติส่วนตัวของคุณหรือติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Contact